Algemene Voorwaarden Vino D'Amigo

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Vino D'Amigo : de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met Vino D'Amigo  sluit;– de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen en of diensten, die door de Vino D'Amigo  aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;– voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht;– consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden 

a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen Vino D'Amigo  en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door Vino D'Amigo  dan wel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.

b. Koper is jegens Vino D'Amigo  verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door of wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van Vino D'Amigo  te bedingen, dat koper jegens Vino D'Amigo , voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens Vino D'Amigo  heeft in de artikelen 9, 12 en 13.

c. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes, orderbevestigingen en op websites. De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Vino D'Amigo  bij een eerdere gelegenheid op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen Vino D'Amigo  en koper van toepassing zijn geweest, tenzij Vino D'Amigo  uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.d. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers voorwaarden Vino D'Amigo  bereiken, nadat koper die van Vino D'Amigo  heeft ontvangen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten 

a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Vino D'Amigo  zijn vrijblijvend.

b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door Vino D'Amigo  vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst 

a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van Vino D'Amigo .

b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer Vino D'Amigo  niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

c. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.

Artikel 5: Prijzen en kortingen

a. De door Vino D'Amigo  gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de prijslijst van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst respectievelijk zoals anders overeengekomen op die dag.

b. De door Vino D'Amigo  gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af Vino D'Amigo ”, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting.

c. Vino D'Amigo  heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen of toeslagen op de

1. invoerrechten, 2. accijnzen, 3. verpakkingen-/milieubelastingen, 4. andere belastingen, 5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties, 6. andere heffingen, 7. vrachttarieven, 8. transportkosten en verzekeringspremies van de contractgoederen en grondstoffen, die voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.d. Vino D'Amigo  deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 6: Betaling

a. Behalve bij contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 14 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van Vino D'Amigo  of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.

b. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft Vino D'Amigo  onverminderd het in artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 5%. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto factuurwaarde.

c. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet: 1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe; 2. een verzoek van koper tot surséance van betaling; 3. ondercuratelestelling van koper; 4. overlijden van koper; 5. beslag onder koper; 6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen;7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

d. Vino D'Amigo  mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens Vino D'Amigo  of jegens elke met Vino D'Amigo  verbonden onderneming.

e. Eventuele tegenvorderingen van koper op Vino D'Amigo  of enige met koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van Vino D'Amigo  worden verrekend.

f.  Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overigebepalingen van dit artikel betalen.

g. Vino D'Amigo  mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.h. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van Vino D'Amigo  op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7: Levering

a. Levering geschiedt “af Vino D'Amigo ”, tenzij anders is overeengekomen.

b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen: 1: Vino D'Amigo  heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen op het afleveradres zullen worden geleverd. 2: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1 bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper. 3: De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico van de contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op de losplaats direct over de drempel van het  overeengekomen afleveradres. 5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).

c. Levering geschiedt op voor Vino D'Amigo  normale werktijden.d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden.

d. Vino D'Amigo  mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8: Reclames

a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen 5 dagen na leveringschriftelijk aan Vino D'Amigo  opgeven. Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.

b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7b bedoelde vervoermiddel door of namens koperschriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschriftdaarvan aan Vino D'Amigo  zenden.

c. Koper moet Vino D'Amigo  voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.

d. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

e. Indien Vino D'Amigo  een reclame gegrond bevindt, zal Vino D'Amigo  te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederenbetalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door deafnemers van koper) is Vino D'Amigo  niet verplicht.

f.  Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van Vino D'Amigo . Indien Vino D'Amigo  koper in verband hiermee crediteert, zal 15% op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de Vino D'Amigo  gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van Vino D'Amigo , totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens Vino D'Amigo  terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van Vino D'Amigo  aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht door Vino D'Amigo  voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en Vino D'Amigo  dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

b. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in a de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

c. Koper moet Vino D'Amigo  meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Vino D'Amigo s eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan Vino D'Amigo  bevestigen.d. Koper geeft aan Vino D'Amigo  toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

d. Koper moet op elk door Vino D'Amigo  gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Vino D'Amigo .

e.  Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

Artikel 10: Pallets

a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan Vino D'Amigo  terugzenden ofwel direct een vergelijkbare pallet retour overhandigen aan de chauffeur.

b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij Vino D'Amigo .

Artikel 11: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

a. Vino D'Amigo  mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal erkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht of onvoorzienegebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt: 1.  staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin, 2.  burgeroorlog, 3.  oproer, 4.  mobilisatie, 5.  werknemersacties van welke aard ook, 6   (weg) blokkades, 7.  uitsluiting van werknemers, 8.  plotselinge bedrijfsstoornissen, 9.  plotseling excessieve ziekte van personeel, 10. niet tijdige of ondeugdelijke levering van grond en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, 11. overheidsvoorschriften, 12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, 13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, 14. brand, 15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), 16. overstroming.

c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van Vino D'Amigo  kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van Vino D'Amigo

a. De aansprakelijkheid van Vino D'Amigo  is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de Vino D'Amigo  of van zijn leidinggevende ondergeschikten.

b. Vino D'Amigo  is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en Vino D'Amigo  is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart Vino D'Amigo  ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door Vino D'Amigo  aan koper geleverde goederen.

c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal Vino D'Amigo  de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Vino D'Amigo  als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.Artikel

13: Wijze van verhandeling

 a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de Vino D'Amigo  afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de Vino D'Amigo  afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van Vino D'Amigo  een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft Vino D'Amigo  koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft Vino D'Amigo  recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.Artikel 14: Publiciteits en promotiemateriaal Het publiciteits-en promotiemateriaal, dat Vino D'Amigo  al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van Vino D'Amigo . Koper moet dit op het eerste verzoek van Vino D'Amigo  franco en voor kopers risico aan Vino D'Amigo's kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 15: Internetverkoop (consument)

Voor verkopen aan consumenten via internet gelden hanteert Vino D'Amigo de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Voor alle zakelijke bestellingen zijn de eerder genoemde voorwaarden van toepassing.

Artikel 16: Nietigheid, vernietigbaarheid 

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Vino D'Amigo  en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten tussen Vino D'Amigo  en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen 

a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van Vino D'Amigo , tenzij koper binnen 1 maand nadat Vino D'Amigo  zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en Vino D'Amigo  overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel tussen Vino D'Amigo  en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 18: Gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Vino D'Amigo  redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke,  incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 

Vino D'Amigo Correspondentieadres Vino D'Amigo Marktplein 6 3261 BZ Oud-Beijerland BTW: NL809074837B01 KvK-inschrijfnummer: 24308348 Vino D'Amigo is een handelsnaam van HeesHolding B.V.Inschrijven nieuwsbrief

Reserveren wijnbar

Webshop

Bestel in onze webshopOnline wijn bestellen kan eenvoudig en snel in onze webshop.
Gratis bezorgd vanaf € 69,-

NAAR DE WEBSHOP

Events

In the spotlight

Winnaar Horecaprijs

Neem contact op

locatie

Vino D'Amigo
Marktplein 6
3261 BZ Oud-Beijerland

+31 (0) 626314040
info@vinodamigo.nl

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmandje