Algemene Voorwaarden Vino D'AmigoArtikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vino D'Amigo zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Vino D'Amigo schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten/informatie
2.1 Alle aanbiedingen van Vino D'Amigo zijn vrijblijvend.Vino D'Amigo houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Vino D'Amigo tracht u zo volledig mogelijk van informatie te voorzien, echter aanvaard Vino D'Amigo geen enkel aansprakelijkheid voor onvolledige en onjuiste informatie verstrekking, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vino D'Amigo. Vino D'Amigo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vino D'Amigo dit mee binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van de bestelling.Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling kan geschieden via de daarvoor aangeboden mogelijkheden waaronder iDeal of per betaling vooraf per bank. 3.3 Uw bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.Artikel 4. Levering
4.1 Vino D'Amigo zal direct na ontvangst van uw betaling uw order uitvoeren en tot levering overgaan. Indien op moment van uitvoering, de levering niet of gedeeltelijk mogelijk blijkt, wordt u daarvan direct persoonlijk of per e-mail op de hoogte gesteld. Indien de levering langer dan 14 (veertien) dagen -na ontvangst van uw betaling- op zich laat wachten bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Vino D'Amigo zal in dat geval het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk terug storten op uw rekening. 4.2 Verzendkosten zijn van toepassing op online aankopen zoals vermeld op de website van Vino D'Amigo onder de kop verzendkosten. 4.3 Levering alleen in Nederland na goedkeuring door Vino D'Amigo van uw bestelling en ontvangst van uw betaling. 4.4. Voor levering anders dan online behoudt Vino D'Amigo zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze  goederen geheel is voldaan.Artikel 5. Garanties
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vino D'Amigo daarvan zo spoedig mogelijk -in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen- na de aflevering, op de hoogte te brengen via info@vinodamigo.nl. 5.2 Indien de geleverde wijn niet aan uw verwachting voldoet, heeft U de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door Vino D'Amigo.nl te laten restitueren. 5.3 Indien u een product zoals in artikel 5.2 omschreven niet voldoet, heeft u het recht het product binnen 7 (zeven) dagen na aflevering aan Vino D'Amigo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.Artikel 6. Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vino D'Amigo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Vino D'Amigo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vino D'Amigo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Artikel 7. Overige
7.1 Wanneer door Vino D'Amigo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AlgemeneVoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vino D'Amigo deze Algemene Voorwaarden soepel toepast. 7.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vino D'Amigo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vino D'Amigo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 7.3 Vino D'Amigo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Vino D'Amigo Correspondentieadres Vino D'Amigo Marktplein 6 3261 BZ Oud-Beijerland BTW: NL809074837B01 KvK-inschrijfnummer: 24308348 Vino D'Amigo is een handelsnaam van HeesHolding B.V.Inschrijven nieuwsbrief

Reserveren wijnbar

Webshop

Bestel in onze webshopOnline wijn bestellen kan eenvoudig en snel in onze webshop.
Gratis bezorgd vanaf € 49,-

NAAR DE WEBSHOP

Events

wo 10-10-2018
Wijncursus najaar 2018

Advertentie

Wijncursus najaar 2018

Neem contact op

locatie

Vino D'Amigo
Marktplein 6
3261 BZ Oud-Beijerland

+31 (0) 626314040
info@vinodamigo.nl

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmandje